Juridisk ordbog 2016

 

 

 

(klik på bogen for download)

 Juridisk ordbog 2015 indeholder:

  • Forklaring på mere end 1.000 juridiske udtryk og begreber
  • Links til relevant lovgivning hos Retsinformation
  • Til E-bogen medfølger Lovsamling 2015 med links til mere end 1.000 gældende love og lovbekendtgørelser
  • Til E-bogen medfølger Blanketsamling 2015 med links til blanketter og formularer der udspringer af mere end 80 lovkomplekser
  • Søgefunktion hos Retsinformation velegnet til søgning efter specifikke udtryk og begreber
  • Klik på bogen og få hurtig adgang

 

 

Alternativt kan du nedenfor søge i 89 officielle websider der omhandler alle ministerier og tilhørende styrelser. Herved får du din søgning begrænset til autoritative kilder der kan give give dig officielle fortolkningsbidrag til lovforståelse og juridiske begreber, og bliver omvendt friholdt fra hjemmesider med en svagere kildeværdi:

 

 

 

 

 

                                          

 

 

Rådgivning

 

I søgefeltet nedenfor kan du søge i udvalgte hjemmesider der har generel eller specifik viden på juridiske områder:

 

 

 

   
Annonce

A-aktie
Abdikation
Absolut bortsalg
A conto
A conto udlodning
Absolut flertal
AB 92
Accept
Accept af risiko
Acceptfrist
Accessio
Accessio possessionis
Accessorier
Accessorisk forpligtelse
Actor sequitur forum rei
Ad acta
Adcitation
Ad hoc værge
Adhæsionsproces
Adkomst
Adkomstdokument
Adkomstrubrikken
Ad mandatum
Administrationsbidrag
Administrativ frihedsberøvelse
Adoptant
Adoption
Advarsel
Advis
Advokat
Advokatbestalling
Advokatfuldmægtig
Adækvans
Afbestillingsret
Afbetalingskøb
Afdrag
Affektionsværdi
Afhentningskøb
Afhjemling
Afhjælpningspligt
Afhjælpningsret
Afkræftelse
Aflysning
A fortieri
Afpresning
Afståelse af arv
Afståelsesret
Aftale
Aftægt
Afvisning
Agent provokateur
Agnater
Agreed documents
Akkord
Akkumulerende investeringsforening
Akkviescere
Akkvisitionsfællesskab
Akt
Aktiebog
Aktiebrev
Aktieindkomst
Aktielejlighed
Aktindsigt
Aktionæroverenskomst
Aktiv
Alderstid
Alibi
Alimentant
Alimentation
Allonge
Allotria
All-risk forsikring
Alskyldserklæring
Alternativt opråb
A.m.b.a.
AM-bidrag
Amnesi
Amortisation
Amortisationskonto
Analogi
Anbringende
Andelsboligforening
Anerkendelseslæren
Anerkendelsessøgsmål
Anfordringsgaranti
Anfordringslån
Anfægteligt testamente
Animus donandi
Anke
Anklager
Anlægsgæld
Anmelder
Anonym adoption
Anmærkningsfrit
Annuitetslån
Annullation af retsanmærkninger
Anordning
Anpartssæreje
Anskaffelsesværdi
Ansvarsforsikring
Ansvarsfraskrivelsesklausul
Anteciperet misligholdelse
Appellere
Apportindskud
Approbation
Arbejdsgiveransvar
Arbitrær
Arrest
Arveafkald
Arveforskud
Arvefølgen
Arvelod
Arveretsforbrydelse
Arveudlæg
Arving
Arvingsgæld
Arvingsløs kapital
Ascendent
Attestere
Auktionarius
Auktionsskøde
Autoriseret bobestyrer
Avalist
Avlingstiden
B-aktie
BBR
BBR-meddelelse
Bebyggelsesprocent
Bedsteforældrelinjen
Begrænset kaution
Begunstiget
Bekendtgørelse
Bekræftende til genmæle
Benificeret sag
Berammelse
Berigelseskrav
Beskyttelsespræceptive bestemmelser
Berigtigelse af en ejendomshandel
Berigtigelse af et bo
Beskikket bygningssagkyndig
Beslutning
Bestyrelse
Betalingsfader
Betalingskort
Betalingspåkrav
Betalingssted
Betinget skøde
Bevaringsdeklaration
Bevisankesag
Bevisbyrde
Bevissikring
Bigami
Biintervenient
Bilbogen
Binavn
Bindende individualisering
Bistandsadvokat
Blandet ejendom
Blankofuldmagt
Blankt arveafkald
Blåstemplede lån eller obligationer
Boafgift
Bobestyrer
Bodel
Bodelingsoverenskomst
Bofradrag
Boligareal
Boliginteressentskab
Boligretten
Bomøde
Bona fide
Bonus pater familias
Boopgørelse
Bortkomstklausul
Bopælspligt
Boskat
Boslod
Bosondring
Boudlæg
Brandsikring
Bringegæld
Bristende forudsætninger
Broderlod
Brugeligt pant
Brugsmodel
Brugsret
Brøkdelssæreje
Bundfradrag
Bundgrænse
Byggelinie
Byggelån
Byggepligt
Byggetilladelse
Bygherre
Bygning på lejet grund
Bygningsattest
Bygningssagkyndige
Byrder
Byzone
Børnerente
Båndlagt arv eller gave
Camoufleret hutrubidrag
Causa adjecta
Caveat emptor
Cedent
Cession
Cessionar
Cessus
Check
Cirkulære
CISG
Civilkøb
Clausula rebus sic stantibus
Commodatum
Commorientes
Condictio indebiti
Contra bonos mores
Culpa
Cut-off-klausul
CVR
Dagbogen
Dagbøder
Damnum emergens
Datterselskab
De lege ferenda
Debitor
Debitorskifte
Decharge
Deklaration
Deklaratorisk
Dekort
Dekret
Del credere
Deldom
Delebarn
Delegation af kompetence
De lege ferenda
De lege lata
Delikt
Delkaution
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Denunciation
Deponering
Depositar
Depositum
Differencerente
Diligentia quam in suis rebus
Diligenspligt
Direktiv
Dirigent
Diskonto
Diskretionær
Diskulpere
Dispositiv arvepagt
Dissens
Dividende
Dobbeltforsikring
Dolus
Dolus eventualis
Dom
Domicil
Dommer
Domsforhandling
Domsmænd
Donation
Donatio in dando
Donatio in liberando
Donatio in obligando
Donatio renumeratoria
Droit moral
Dubiøs
Duplik
Dækningskøb
Dødsanmeldelse
Dødsbobeskatning
Dødsfaldskendelse
Dødsfaldssæreje
Dødsformodningsdom
Dødsgave
Dødslejegave
E contrario (e.c.)
Editionspligt - civilretlig
Editionspligt - strafferetlig
Effektiv debitorrente
Effektiv kreditorrente
Efterkaution
Egen skyld
Ejendomsavancebeskatning
Ejendomsbyrde
Ejendomsforbehold
Ejendomsmægler
Ejendomsvurdering
Ejendomsværdipåtegning
Ejendomsværdiskat
Ejerforening
Ejerlav
Ejerlejlighed
Ejerpant
Ejerpantebrev
Ejerskifteafdrag
Ejerskifteforsikring
Ejerskiftegebyr
Ejerskiftelån
Ejerudgift
Eksekution
Eksekutionsfrist
Eksekutionsfundament
Eksekutor
Eksekvaturpåtegning
Eksheredere
Eksigibel
Eksigibilitetskalusul
Eksklusion
Eksklusivaftale
Ekspropriation
Ekstinktion
Ekstrakt
Endeligt skøde
Endossatar
Endossement
Endossent
Eneforhandler
Energikonsulent
Enkeltværelse
Entreprisekontrakt
Erklæringsvildfarelse
Error in motivis
Etageareal
Eurolån
Eutanasi
Exheredere
Ex nunc
Ex officio
Ex tunc
Ex tuto
Ex æquo et bono
F1, F2 og F5
Factoring
Fagentreprise
Fakturabelåning
Fakultativ
Fallent
Falsa demonstratio non nocet
Fastkursaftale
Feriegodtgørelse
Ferieår
Fideikommis
Fifo-princippet
Fiscus
Flexlån
Fogedforbud
Fond
Fondsaktier
Forbigået arving
Forbrugeraftale
Force majeure
Fordelingstal
Fordringshaver
Fordringshavermora
Fordringshaverskifte
Forening
Forenklet privat skifte
Forfaldsdag
Forfaldstid
Forhalingrente
Forhandlingsgrundsætningen
Forholdsmæssigt afslag
Forkyndelse
Forkøbsret
Forlig
Forlovelse
Forløfte
Formidlingsaftale
Formløst testamente
Formuefællesskab
Formuemasse
Formueoversigt
Formulartvang
Forsendelseskøb
Forsendelsesrisikoen
Forsikrede
Forsikringstager
Forsikringsydelse
Forsinkelse
Forsinket accept
Forsvarer
Forsæt
Fortrinsret
Fortrydelsesret
Forvaltningsafdeling
Forvandlingsstraf
Forvaring
Forældelse
Forældrelinjen
Franchise
Fratrædelsesgodtgørelse
Fredskov
Fremleje
Friarv
Frigørelsestid
Frijorder
Fripolice
Fri proces
Fristdag
Fritsstilling
Frivillig auktion
Frivilligt forlig
Fuld anmeldelsesret
Friværdi
Fuldbyrdelsesfristen
Fuldmagt
Fuldmagt med særlig tilværelse
Fuldmagt uden særlig tilværelse
Fuldstændigt særeje
Fundats
Funktionær
Fusion
Fællesareal
Fælleseje
Fællesskabskompensation
Fællesudgifter
Garantilån
Gave
Gaveafgift
Gaveløfte
Generalforsamling
Generalfuldmagt
Generalklausul
Genindtrædelsesret
Genoptagelse
Gensidigt testamente
Genstandslegatar
Genus
Giftenavn
God tro
Goodwill
Grundfond
Grundlovsforhør
Gældsbrev
Gældsovertagelse
Gældssanering
Habilitet
Halvgenerisk køb
Handelsagent
Handelskøb
Handelsrejsende
Handelssædvane
Handelsværdi
Handleevne
Helligdagsreglen
Hjemfaldsreglen
Hjemting
Holografisk testamente
Hovedentreprise
Hovedforhandling
Hovedmanden
Hovedstol
Husholdningsfuldmagt
Husbondansvar
Hævd
Høstpant
Håndpant
Ibrugtagningstilladelse
Ideel anpart
Identification
Ignorantia juris non nocet
Ildsvåde
Illikviditet
Impossibilia nulla est obligatione
Impotens
In solidum
Indekslån
Indeståelse
Indbofordelingsliste
Indbotestamente
Individualforfølgning
In dubio pro reo
Individualisering
Inhabilitet
Injurie
Inkonvertibel
Insolvenserklæring
In solidum
Insolvent
Insolvent bo
Insufficiens
Integritetskrænkelse
Inter partes
Inter vivos
Interessentskab
In terminis
Intestsarv
Isolationsfængsel
Judiciel
Jura novit curia
Juridisk person
Jurist
Justifikationssag
Jus accrescendi
Jus tollendi sine læsione prioris status
K0 - kosmetiske skader
K1 – mindre alvorlige skader
K2 – alvorlige skader
K3 – kritiske skader
Kammeradvokat
Kapitalforsikring
Karenstid
Kaskoforsikring
Kausalitet
Kaution
Kautionsforsikring
Kendelse
Klausul
Klient
Klientkonto
Knæklån
Kodicil
Kollateralt slægtskab
Kollationspligt
Kollegial ret
Kollektiv pensionsordning
Kombinationssæreje
Kommanditist
Kommanditselskab
Komme frem
Komme til kundskab
Kommission
Komparativ
Kompensationskrav
Komplemantar
Kompulsiv tvang
Komputabel
Koncern
Koncipistreglen
Koncession
Kondemneret
Konfiskation
Konfusion
Kongebrev
Konkurenceklausul
Konkurs
Konkursdekret
Konkursmassen
Konkursorden
Konneks
Konservativ arvepagt
Konstituerende generalforsamling
Kontaktperson
Kontantforbehold
Kontantkøb
Kontantlån
Kontantpris
Kontrakaution
Kontrasignatur
Konventionalbod
Konvertibel obligation
Korrigerende fortolkning
Kote
Kreditaftale
Kreditkonsignation
Kreditkøb
Kreditomkostninger
Kreditor
Kreditorskifte
Kriminel lavalder
Krydsende børnebidrag
Krydsende livsforsikringer
Krydsende udtagelsesret
Krydset check
Kulance
Kuldlysning
Kumulation
Kurator
Kurssikring
Kurtage
Kutyme
Kvalitativ testationskompetence
Kvantitativ testationskompetence
Kære
Kærefrist
Køb
Køb på prøve
Køb med ejendomsforbehold
Køberet
Købsaftale
Lapsus
Latent skattebyrde
Lavværgemål
Leasing
Legal arving
Legalisere
Legatar
Leje
Lejlighed
Levering
Lex imperfecta
Lex loci celebrationis
Lex posterior
Lex specialis
Lex superior
Licitation
Likvidation
Likvidator
Litis consortium
Litisdenunciation
Livrente
Livsarvinger
Livsbetinget ydelse
Livsforsikring
Livsgave
Livstestamente
Locus regit actum
Lokalplan
Lovlig tvang
Lukkede døre
Lægdommer
Løbedage
Løbetid
Løfte
Løsøre
Løsøreejerpantebrev
Lån til brug
Lån til eje
Mageskifte
Mandant
Mandatar
Mandatsvig
Mangel
Mangler ved forbrugerkøb
Massekrav
Matrikelnummer
Medkontrahent
Mekanisk tvang
Mellemdøde børn
Mellemperiode
Mellemrente
Menneskerettigheder
Menneskerettighedsdomstolen
Mindreårig
Mindsterente
Misbrugskrav
Misligholdelse
Mixlån
Moderationspåtegning
Moderselskab
Modregning
Morarente
Mortifikation
Mortis causa
Motivvildfarelse
Mundtlig aftale
Myndighed
Mægling
Møbellån
Mønster
Narratio
Nasciturus
Naturalisation
Naturalopfyldelse
Navnegældsbrev
Navneforbud
Ne bis in idem
Negativ kontraktsinteresse
Negotiabel
Negotiorum gestio
Negotium mixtum cum donatione
Nettogave
Nettoydelse
Normalbidraget
Normalvedtægt
Notartestamente
Notarialeattest
Noteret check
Notering af ejerpant
Notering af særeje
Nulla poena sine lege
Nullitet
Nærmeste pårørende
Nødret
Nødtestamente
Nødvendigt procesfællesskab
Nødværge
Obiter dictum
Objektivt ansvar
Obligatio perpetuatur
Obligationslån
Offentlig retshjælp
Offentlighedsprincippet
Ombud
Omprioriteringsklausul
Omsorgspligt
Omstødelse af et ægteskab
Omsætningsbeskyttelse
Omsætningsgældsbrev
Omvendt bevisbyrde
Ond tro
Ophavsret
Ophævelse
Ophørende livsforsikring
Oplysningspligt
Oprejsningsbevilling
Oprindeligt trepartsforhold
Oprykningsret
Opsat livrente
Opsigelse
Opsættende virkning
Optjeningsår
Ordre public
Ordregældsbrev
Overlevelsesrente
Overslag
Overtegning
Pacta sunt servanda
Pantebrev
Panteret
Pantefoged
Parentel
Parentelsystemet
Pari
Partielt skifte
Partrederi
Partsautonomi
Partsforklaring
Passivering
Passivitet
Patent
Pater est - reglen
Patologisk rus
Pengereglen
Periculum in mora
Permutation
Personlig forsikring
Personlig hæftelse
Personligt arveafkald
Pignus indibiti
Porteføljeaktier
Positiv opfyldelsesinteresse
Pragtarving
Principal påstand
Principalansvar
Prior tempore, potior jure
Prisoverslag
Privat skifte
Priviligeret krav
Pro anno
Pro forma
Pro menoria
Procesunderretning
Produktansvar
Prohibitivpåtegning
Proklama
Prokura
Proportionalitetsgrundsætningen
Pro rata hæftelse
Procedure
Procesrente
Processkrifter
Procesunderretning
Produktansvar
Proklama
Prokura
Provenueberegning
Præceptiv bestemmelse
Præjudikat
Præklusion
Præmisser
Prænumerationskøb
Præskription
Præsumption
Præsumptionsansvar
Påbud
Påkrav
Påkravsfrist
Påkravsgebyr
Påstand
Påtaleret
Påstandsdokument
Påtaleret
Påvisningsret
Quid pro quo
Quorum
Ratihabition
Realitetsafgørelse
Realrente
Recepisse
Reciprokt testamente
Referencerenten
Refusionsopgørelse
Registreret partnerskab
Regres
Regulerede lejemål
Rejsedommer
Reklamation
Rekurs
Rekvirent
Rekvisitus
Relaksation
Remittent
Renteforsikring
Rentemarginal
Rentenydelsesret
Rentetilpasningslån
Repartition
Repartitionsrente
Replik
Repræsentantskab
Residualarving
Res dereklictae
Res ipsa loquitur
Resolution
Resolutiv betingelse
Respektpåtegning
Retentionsret
Retlig mangel
Retsafgift
Retsanmærkning
Retsevne
Retsforlig
Retshandel
Retshjælpsforsikring
Retskraft
Retspant
Retssikkerhed
Retssædvane
Rettergangsbøde
Returkommission
Revision
Rimelighedskompensation
Risikoens overgang
Ristorno
Rudera
Rørskadeforsikring
Rådighedsservitut
Sagsanlæg
Saldokvittering
Sagsomkostninger
Sagsøger
Sagsøgte
Saldokvittering
Sameje
Samejeoverenskomst
Samfundstjeneste
Samkautionister
Sekundosuccesssion
Sekundær håndpanteret
Samlevertestamente, udvidet
Samværgemål
Samværsret
Selverhverv
Selvhjælpssalg
Selvindtræde
Selvmøder
Selvskyldnerkaution
Selvtægt
Separation
Separatist
Serielån
Servitut
Sikrede
Sikringsakt
Simpel fordring
Simpel kaution
Simpelt gældsbrev
Skadesforsikring
Skadesløs transport
Skadesløsbrev
Skifte
Skifteafgift
Skiftefuldmagt
Skifteretsattest
Skifterettens medhjælper
Skifteværge
Skilsmisse
Skilsmissesæreje
Skuffeforbehold
Skuffeselskab
Skyldnerskifte
Skæringsdag i et dødsbo
Skæringsdag ved overdragelse
Skæringsdag ved separation og skilsmisse
Slutseddel
Solidarisk hæftelse
Solvenserklæring
Spaltning
Specieskøb
Specifikationskravet i ægtepagter
Spillegæld
Standsningsret
Stalking
Standsningsret
Stedbørn
Stirpalgrundsætningen
Stormskade
Stærk ugyldighedsgrund
Stævning
Stævningsmand
Stående lån
Subsidiær påstand
Succession
Successionsrækkefølge
Successivt skifte
Sumlegatar
Summaforsikring
Summarisk bobehandling
Sumfælleseje
Sumsæreje
Suppleringsarv
Surrogat
Suspension af funktionær
Suspensiv betingelse
Suspensiv virkning
Svag ugyldighedsgrund
Svarskrift
Svie- og smerteerstatning
Svig
Svigtende forudsætninger
Svogerskab
Syn- og skønsforretning
Sælgerpantebrev
Særbørn
Særeje
Særejebeskyttelseskrav
Særejeklausul
Særhæften
Særkuldbørn
Særlivsarving
Særrettighedskrav
Særråden
Sættedommer
Tabsbegrænsningspligt
Tabskaution
Takseret police
Tantiemereglen
Tegningsberettiget
Telefonmøde
Temerær
Terminsdato
Terminsydelse
Testamente
Testamentshabilitet
Testationsalder
Testationskompetence
Testator/testatrix
Tilbageholdsret
Tilbagekaldelse af testamente
Tilbagetagelsesforretning
Tilbehørspant
Tilbud
Tilbudspligt
Tilgift
Tillægsboafgift
Tilstandsrapport
Tilvækstlæren
Timeshare
Tingbladet
Tingbogen
Tingbogsattest
Tinglysning
Tinglysningsafgift
Tinglysning med frist
Tingsindbegreb
Tingforsikring
Tolerancefuldmagt
Tort
Totalentreprise
Trangsbenificiet
Transport af en fordring
Trassat
Trassatbank
Trassent
Trasseret veksel
Tredjeinstansbevilling
Tredjemansaftale
Tvangsakkord
Tvangsarv
Tvangsauktion
Tvangsauktionsklausul
Tvangsbøde
Tvangsfuldbyrdelse
Tvangsopløsning
Uagtsomhed
Uanmodet forretningsførelse
Udarving
Udbakning
Udbringelseskøb
Uddannelsesbidrag
Udeblivelsesdom
Udfyldningsregel
Udlodning
Udlæg
Udløsningsret
Udmålingsankesag
Udpantning
Udskudt arvefald
Udvidet samlever-testamente
Ufyldestgjort panthaver
Ugyldigt testamente
Uigenkaldeligt testamente
Uklare kontraktsvilkår
Uklarhedsreglen
Umiddelbar fogedforretning
Umiddelbarhedsprincippet
Umiddelbart udlæg
Umyndige
UN
Underbalance
Underentreprise
Underforsikring
Underpant
Universalarving
Universalforfølgning
Uoverensstemmende accept
Urigtig forudsætning
Uskadelighedsattest
Uskiftet bo
Uægte børn
Vanhjemmel
Vanrøgt
Varemærke
Varetægtsfængsling
Varigt mén
Vederlagskrav
Veksel
Vidne
Vidnetestamente
Viljebestemt pant
Vilkårsforhandling
Vindikation
Vinkelskriver
Vitterlighedsvidne
Voldelig kompulsiv tvang
Voldgift
Voldtægt
Vurdering
Værdiansættelse
Værge
Værgemål
Værksleje
Værnetingsaftale
Warrants
Zoneinddeling
Ægtebørn
Ægtefælle
Ægtefælleudlæg
Ægtepagt
Åbningsstatus
Årsagsforbindelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A-aktie
Abdikation
Absolut bortsalg
A conto
A conto udlodning
Absolut flertal
AB 92
Accept
Accept af risiko
Acceptfrist
Accessio
Accessio possessionis
Accessorier
Accessorisk forpligtelse
Actor sequitur forum rei
Ad acta
Adcitation
Ad hoc værge
Adhæsionsproces
Adkomst
Adkomstdokument
Adkomstrubrikken
Ad mandatum
Administrationsbidrag
Administrativ frihedsberøvelse
Adoptant
Adoption
Advarsel
Advis
Advokat
Advokatbestalling
Advokatfuldmægtig
Adækvans
Afbestillingsret
Afbetalingskøb
Afdrag
Affektionsværdi
Afhentningskøb
Afhjemling
Afhjælpningspligt
Afhjælpningsret
Afkræftelse
Aflysning
A fortieri
Afpresning
Afståelse af arv
Afståelsesret
Aftale
Aftægt
Afvisning
Agent provokateur
Agnater
Agreed documents
Akkord
Akkumulerende investeringsforening
Akkviescere
Akkvisitionsfællesskab
Akt
Aktiebog
Aktiebrev
Aktieindkomst
Aktielejlighed
Aktindsigt
Aktionæroverenskomst
Aktiv
Alderstid
Alibi
Alimentant
Alimentation
Allonge
Allotria
All-risk forsikring
Alskyldserklæring
Alternativt opråb
A.m.b.a.
AM-bidrag
Amnesi
Amortisation
Amortisationskonto
Analogi
Anbringende
Andelsboligforening
Anerkendelseslæren
Anerkendelsessøgsmål
Anfordringsgaranti
Anfordringslån
Anfægteligt testamente
Animus donandi
Anke
Anklager
Anlægsgæld
Anmelder
Anonym adoption
Anmærkningsfrit
Annuitetslån
Annullation af retsanmærkninger
Anordning
Anpartssæreje
Anskaffelsesværdi
Ansvarsforsikring
Ansvarsfraskrivelsesklausul
Anteciperet misligholdelse
Appellere
Apportindskud
Approbation
Arbejdsgiveransvar
Arbitrær
Arrest
Arveafkald
Arveforskud
Arvefølgen
Arvelod
Arveretsforbrydelse
Arveudlæg
Arving
Arvingsgæld
Arvingsløs kapital
Ascendent
Attestere
Auktionarius
Auktionsskøde
Autoriseret bobestyrer
Avalist
Avlingstiden
B-aktie
BBR
BBR-meddelelse
Bebyggelsesprocent
Bedsteforældrelinjen
Begrænset kaution
Begunstiget
Bekendtgørelse
Bekræftende til genmæle
Benificeret sag
Berammelse
Berigelseskrav
Beskyttelsespræceptive bestemmelser
Berigtigelse af en ejendomshandel
Berigtigelse af et bo
Beskikket bygningssagkyndig
Beslutning
Bestyrelse
Betalingsfader
Betalingskort
Betalingspåkrav
Betalingssted
Betinget skøde
Bevaringsdeklaration
Bevisankesag
Bevisbyrde
Bevissikring
Bigami
Biintervenient
Bilbogen
Binavn
Bindende individualisering
Bistandsadvokat
Blandet ejendom
Blankofuldmagt
Blankt arveafkald
Blåstemplede lån eller obligationer
Boafgift
Bobestyrer
Bodel
Bodelingsoverenskomst
Bofradrag
Boligareal
Boliginteressentskab
Boligretten
Bomøde
Bona fide
Bonus pater familias
Boopgørelse
Bortkomstklausul
Bopælspligt
Boskat
Boslod
Bosondring
Boudlæg
Brandsikring
Bringegæld
Bristende forudsætninger
Broderlod
Brugeligt pant
Brugsmodel
Brugsret
Brøkdelssæreje
Bundfradrag
Bundgrænse
Byggelinie
Byggelån
Byggepligt
Byggetilladelse
Bygherre
Bygning på lejet grund
Bygningsattest
Bygningssagkyndige
Byrder
Byzone
Børnerente
Båndlagt arv eller gave
Camoufleret hutrubidrag
Causa adjecta
Caveat emptor
Cedent
Cession
Cessionar
Cessus
Check
Cirkulære
CISG
Civilkøb
Clausula rebus sic stantibus
Commodatum
Commorientes
Condictio indebiti
Contra bonos mores
Culpa
Cut-off-klausul
CVR
Dagbogen
Dagbøder
Damnum emergens
Datterselskab
De lege ferenda
Debitor
Debitorskifte
Decharge
Deklaration
Deklaratorisk
Dekort
Dekret
Del credere
Deldom
Delebarn
Delegation af kompetence
De lege ferenda
De lege lata
Delikt
Delkaution
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Denunciation
Deponering
Depositar
Depositum
Differencerente
Diligentia quam in suis rebus
Diligenspligt
Direktiv
Dirigent
Diskonto
Diskretionær
Diskulpere
Dispositiv arvepagt
Dissens
Dividende
Dobbeltforsikring
Dolus
Dolus eventualis
Dom
Domicil
Dommer
Domsforhandling
Domsmænd
Donation
Donatio in dando
Donatio in liberando
Donatio in obligando
Donatio renumeratoria
Droit moral
Dubiøs
Duplik
Dækningskøb
Dødsanmeldelse
Dødsbobeskatning
Dødsfaldskendelse
Dødsfaldssæreje
Dødsformodningsdom
Dødsgave
Dødslejegave
E contrario (e.c.)
Editionspligt - civilretlig
Editionspligt - strafferetlig
Effektiv debitorrente
Effektiv kreditorrente
Efterkaution
Egen skyld
Ejendomsavancebeskatning
Ejendomsbyrde
Ejendomsforbehold
Ejendomsmægler
Ejendomsvurdering
Ejendomsværdipåtegning
Ejendomsværdiskat
Ejerforening
Ejerlav
Ejerlejlighed
Ejerpant
Ejerpantebrev
Ejerskifteafdrag
Ejerskifteforsikring
Ejerskiftegebyr
Ejerskiftelån
Ejerudgift
Eksekution
Eksekutionsfrist
Eksekutionsfundament
Eksekutor
Eksekvaturpåtegning
Eksheredere
Eksigibel
Eksigibilitetskalusul
Eksklusion
Eksklusivaftale
Ekspropriation
Ekstinktion
Ekstrakt
Endeligt skøde
Endossatar
Endossement
Endossent
Eneforhandler
Energikonsulent
Enkeltværelse
Entreprisekontrakt
Erklæringsvildfarelse
Error in motivis
Etageareal
Eurolån
Eutanasi
Exheredere
Ex nunc
Ex officio
Ex tunc
Ex tuto
Ex æquo et bono
F1, F2 og F5
Factoring
Fagentreprise
Fakturabelåning
Fakultativ
Fallent
Falsa demonstratio non nocet
Fastkursaftale
Feriegodtgørelse
Ferieår
Fideikommis
Fifo-princippet
Fiscus
Flexlån
Fogedforbud
Fond
Fondsaktier
Forbigået arving
Forbrugeraftale
Force majeure
Fordelingstal
Fordringshaver
Fordringshavermora
Fordringshaverskifte
Forening
Forenklet privat skifte
Forfaldsdag
Forfaldstid
Forhalingrente
Forhandlingsgrundsætningen
Forholdsmæssigt afslag
Forkyndelse
Forkøbsret
Forlig
Forlovelse
Forløfte
Formidlingsaftale
Formløst testamente
Formuefællesskab
Formuemasse
Formueoversigt
Formulartvang
Forsendelseskøb
Forsendelsesrisikoen
Forsikrede
Forsikringstager
Forsikringsydelse
Forsinkelse
Forsinket accept
Forsvarer
Forsæt
Fortrinsret
Fortrydelsesret
Forvaltningsafdeling
Forvandlingsstraf
Forvaring
Forældelse
Forældrelinjen
Franchise
Fratrædelsesgodtgørelse
Fredskov
Fremleje
Friarv
Frigørelsestid
Frijorder
Fripolice
Fri proces
Fristdag
Fritsstilling
Frivillig auktion
Frivilligt forlig
Fuld anmeldelsesret
Friværdi
Fuldbyrdelsesfristen
Fuldmagt
Fuldmagt med særlig tilværelse
Fuldmagt uden særlig tilværelse
Fuldstændigt særeje
Fundats
Funktionær
Fusion
Fællesareal
Fælleseje
Fællesskabskompensation
Fællesudgifter
Garantilån
Gave
Gaveafgift
Gaveløfte
Generalforsamling
Generalfuldmagt
Generalklausul
Genindtrædelsesret
Genoptagelse
Gensidigt testamente
Genstandslegatar
Genus
Giftenavn
God tro
Goodwill
Grundfond
Grundlovsforhør
Gældsbrev
Gældsovertagelse
Gældssanering
Habilitet
Halvgenerisk køb
Handelsagent
Handelskøb
Handelsrejsende
Handelssædvane
Handelsværdi
Handleevne
Helligdagsreglen
Hjemfaldsreglen
Hjemting
Holografisk testamente
Hovedentreprise
Hovedforhandling
Hovedmanden
Hovedstol
Husholdningsfuldmagt
Husbondansvar
Hævd
Høstpant
Håndpant
Ibrugtagningstilladelse
Ideel anpart
Identification
Ignorantia juris non nocet
Ildsvåde
Illikviditet
Impossibilia nulla est obligatione
Impotens
In solidum
Indekslån
Indeståelse
Indbofordelingsliste
Indbotestamente
Individualforfølgning
In dubio pro reo
Individualisering
Inhabilitet
Injurie
Inkonvertibel
Insolvenserklæring
In solidum
Insolvent
Insolvent bo
Insufficiens
Integritetskrænkelse
Inter partes
Inter vivos
Interessentskab
In terminis
Intestsarv
Isolationsfængsel
Judiciel
Jura novit curia
Juridisk person
Jurist
Justifikationssag
Jus accrescendi
Jus tollendi sine læsione prioris status
K0 - kosmetiske skader
K1 – mindre alvorlige skader
K2 – alvorlige skader
K3 – kritiske skader
Kammeradvokat
Kapitalforsikring
Karenstid
Kaskoforsikring
Kausalitet
Kaution
Kautionsforsikring
Kendelse
Klausul
Klient
Klientkonto
Knæklån
Kodicil
Kollateralt slægtskab
Kollationspligt
Kollegial ret
Kollektiv pensionsordning
Kombinationssæreje
Kommanditist
Kommanditselskab
Komme frem
Komme til kundskab
Kommission
Komparativ
Kompensationskrav
Komplemantar
Kompulsiv tvang
Komputabel
Koncern
Koncipistreglen
Koncession
Kondemneret
Konfiskation
Konfusion
Kongebrev
Konkurenceklausul
Konkurs
Konkursdekret
Konkursmassen
Konkursorden
Konneks
Konservativ arvepagt
Konstituerende generalforsamling
Kontaktperson
Kontantforbehold
Kontantkøb
Kontantlån
Kontantpris
Kontrakaution
Kontrasignatur
Konventionalbod
Konvertibel obligation
Korrigerende fortolkning
Kote
Kreditaftale
Kreditkonsignation
Kreditkøb
Kreditomkostninger
Kreditor
Kreditorskifte
Kriminel lavalder
Krydsende børnebidrag
Krydsende livsforsikringer
Krydsende udtagelsesret
Krydset check
Kulance
Kuldlysning
Kumulation
Kurator
Kurssikring
Kurtage
Kutyme
Kvalitativ testationskompetence
Kvantitativ testationskompetence
Kære
Kærefrist
Køb
Køb på prøve
Køb med ejendomsforbehold
Køberet
Købsaftale
Lapsus
Latent skattebyrde
Lavværgemål
Leasing
Legal arving
Legalisere
Legatar
Leje
Lejlighed
Levering
Lex imperfecta
Lex loci celebrationis
Lex posterior
Lex specialis
Lex superior
Licitation
Likvidation
Likvidator
Litis consortium
Litisdenunciation
Livrente
Livsarvinger
Livsbetinget ydelse
Livsforsikring
Livsgave
Livstestamente
Locus regit actum
Lokalplan
Lovlig tvang
Lukkede døre
Lægdommer
Løbedage
Løbetid
Løfte
Løsøre
Løsøreejerpantebrev
Lån til brug
Lån til eje
Mageskifte
Mandant
Mandatar
Mandatsvig
Mangel
Mangler ved forbrugerkøb
Massekrav
Matrikelnummer
Medkontrahent
Mekanisk tvang
Mellemdøde børn
Mellemperiode
Mellemrente
Menneskerettigheder
Menneskerettighedsdomstolen
Mindreårig
Mindsterente
Misbrugskrav
Misligholdelse
Mixlån
Moderationspåtegning
Moderselskab
Modregning
Morarente
Mortifikation
Mortis causa
Motivvildfarelse
Mundtlig aftale
Myndighed
Mægling
Møbellån
Mønster
Narratio
Nasciturus
Naturalisation
Naturalopfyldelse
Navnegældsbrev
Navneforbud
Ne bis in idem
Negativ kontraktsinteresse
Negotiabel
Negotiorum gestio
Negotium mixtum cum donatione
Nettogave
Nettoydelse
Normalbidraget
Normalvedtægt
Notartestamente
Notarialeattest
Noteret check
Notering af ejerpant
Notering af særeje
Nulla poena sine lege
Nullitet
Nærmeste pårørende
Nødret
Nødtestamente
Nødvendigt procesfællesskab
Nødværge
Obiter dictum
Objektivt ansvar
Obligatio perpetuatur
Obligationslån
Offentlig retshjælp
Offentlighedsprincippet
Ombud
Omprioriteringsklausul
Omsorgspligt
Omstødelse af et ægteskab
Omsætningsbeskyttelse
Omsætningsgældsbrev
Omvendt bevisbyrde
Ond tro
Ophavsret
Ophævelse
Ophørende livsforsikring
Oplysningspligt
Oprejsningsbevilling
Oprindeligt trepartsforhold
Oprykningsret
Opsat livrente
Opsigelse
Opsættende virkning
Optjeningsår
Ordre public
Ordregældsbrev
Overlevelsesrente
Overslag
Overtegning
Pacta sunt servanda
Pantebrev
Panteret
Pantefoged
Parentel
Parentelsystemet
Pari
Partielt skifte
Partrederi
Partsautonomi
Partsforklaring
Passivering
Passivitet
Patent
Pater est - reglen
Patologisk rus
Pengereglen
Periculum in mora
Permutation
Personlig forsikring
Personlig hæftelse
Personligt arveafkald
Pignus indibiti
Porteføljeaktier
Positiv opfyldelsesinteresse
Pragtarving
Principal påstand
Principalansvar
Prior tempore, potior jure
Prisoverslag
Privat skifte
Priviligeret krav
Pro anno
Pro forma
Pro menoria
Procesunderretning
Produktansvar
Prohibitivpåtegning
Proklama
Prokura
Proportionalitetsgrundsætningen
Pro rata hæftelse
Procedure
Procesrente
Processkrifter
Procesunderretning
Produktansvar
Proklama
Prokura
Provenueberegning
Præceptiv bestemmelse
Præjudikat
Præklusion
Præmisser
Prænumerationskøb
Præskription
Præsumption
Præsumptionsansvar
Påbud
Påkrav
Påkravsfrist
Påkravsgebyr
Påstand
Påtaleret
Påstandsdokument
Påtaleret
Påvisningsret
Quid pro quo
Quorum
Ratihabition
Realitetsafgørelse
Realrente
Recepisse
Reciprokt testamente
Referencerenten
Refusionsopgørelse
Registreret partnerskab
Regres
Regulerede lejemål
Rejsedommer
Reklamation
Rekurs
Rekvirent
Rekvisitus
Relaksation
Remittent
Renteforsikring
Rentemarginal
Rentenydelsesret
Rentetilpasningslån
Repartition
Repartitionsrente
Replik
Repræsentantskab
Residualarving
Res dereklictae
Res ipsa loquitur
Resolution
Resolutiv betingelse
Respektpåtegning
Retentionsret
Retlig mangel
Retsafgift
Retsanmærkning
Retsevne
Retsforlig
Retshandel
Retshjælpsforsikring
Retskraft
Retspant
Retssikkerhed
Retssædvane
Rettergangsbøde
Returkommission
Revision
Rimelighedskompensation
Risikoens overgang
Ristorno
Rudera
Rørskadeforsikring
Rådighedsservitut
Sagsanlæg
Saldokvittering
Sagsomkostninger
Sagsøger
Sagsøgte
Saldokvittering
Sameje
Samejeoverenskomst
Samfundstjeneste
Samkautionister
Sekundosuccesssion
Sekundær håndpanteret
Samlevertestamente, udvidet
Samværgemål
Samværsret
Selverhverv
Selvhjælpssalg
Selvindtræde
Selvmøder
Selvskyldnerkaution
Selvtægt
Separation
Separatist
Serielån
Servitut
Sikrede
Sikringsakt
Simpel fordring
Simpel kaution
Simpelt gældsbrev
Skadesforsikring
Skadesløs transport
Skadesløsbrev
Skifte
Skifteafgift
Skiftefuldmagt
Skifteretsattest
Skifterettens medhjælper
Skifteværge
Skilsmisse
Skilsmissesæreje
Skuffeforbehold
Skuffeselskab
Skyldnerskifte
Skæringsdag i et dødsbo
Skæringsdag ved overdragelse
Skæringsdag ved separation og skilsmisse
Slutseddel
Solidarisk hæftelse
Solvenserklæring
Spaltning
Specieskøb
Specifikationskravet i ægtepagter
Spillegæld
Standsningsret
Stalking
Standsningsret
Stedbørn
Stirpalgrundsætningen
Stormskade
Stærk ugyldighedsgrund
Stævning
Stævningsmand
Stående lån
Subsidiær påstand
Succession
Successionsrækkefølge
Successivt skifte
Sumlegatar
Summaforsikring
Summarisk bobehandling
Sumfælleseje
Sumsæreje
Suppleringsarv
Surrogat
Suspension af funktionær
Suspensiv betingelse
Suspensiv virkning
Svag ugyldighedsgrund
Svarskrift
Svie- og smerteerstatning
Svig
Svigtende forudsætninger
Svogerskab
Syn- og skønsforretning
Sælgerpantebrev
Særbørn
Særeje
Særejebeskyttelseskrav
Særejeklausul
Særhæften
Særkuldbørn
Særlivsarving
Særrettighedskrav
Særråden
Sættedommer
Tabsbegrænsningspligt
Tabskaution
Takseret police
Tantiemereglen
Tegningsberettiget
Telefonmøde
Temerær
Terminsdato
Terminsydelse
Testamente
Testamentshabilitet
Testationsalder
Testationskompetence
Testator/testatrix
Tilbageholdsret
Tilbagekaldelse af testamente
Tilbagetagelsesforretning
Tilbehørspant
Tilbud
Tilbudspligt
Tilgift
Tillægsboafgift
Tilstandsrapport
Tilvækstlæren
Timeshare
Tingbladet
Tingbogen
Tingbogsattest
Tinglysning
Tinglysningsafgift
Tinglysning med frist
Tingsindbegreb
Tingforsikring
Tolerancefuldmagt
Tort
Totalentreprise
Trangsbenificiet
Transport af en fordring
Trassat
Trassatbank
Trassent
Trasseret veksel
Tredjeinstansbevilling
Tredjemansaftale
Tvangsakkord
Tvangsarv
Tvangsauktion
Tvangsauktionsklausul
Tvangsbøde
Tvangsfuldbyrdelse
Tvangsopløsning
Uagtsomhed
Uanmodet forretningsførelse
Udarving
Udbakning
Udbringelseskøb
Uddannelsesbidrag
Udeblivelsesdom
Udfyldningsregel
Udlodning
Udlæg
Udløsningsret
Udmålingsankesag
Udpantning
Udskudt arvefald
Udvidet samlever-testamente
Ufyldestgjort panthaver
Ugyldigt testamente
Uigenkaldeligt testamente
Uklare kontraktsvilkår
Uklarhedsreglen
Umiddelbar fogedforretning
Umiddelbarhedsprincippet
Umiddelbart udlæg
Umyndige
UN
Underbalance
Underentreprise
Underforsikring
Underpant
Universalarving
Universalforfølgning
Uoverensstemmende accept
Urigtig forudsætning
Uskadelighedsattest
Uskiftet bo
Uægte børn
Vanhjemmel
Vanrøgt
Varemærke
Varetægtsfængsling
Varigt mén
Vederlagskrav
Veksel
Vidne
Vidnetestamente
Viljebestemt pant
Vilkårsforhandling
Vindikation
Vinkelskriver
Vitterlighedsvidne
Voldelig kompulsiv tvang
Voldgift
Voldtægt
Vurdering
Værdiansættelse
Værge
Værgemål
Værksleje
Værnetingsaftale
Warrants
Zoneinddeling
Ægtebørn
Ægtefælle
Ægtefælleudlæg
Ægtepagt
Åbningsstatus
Årsagsforbindelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-aktie
Abdikation
Absolut bortsalg
A conto
A conto udlodning
Absolut flertal
AB 92
Accept
Accept af risiko
Acceptfrist
Accessio
Accessio possessionis
Accessorier
Accessorisk forpligtelse
Actor sequitur forum rei
Ad acta
Adcitation
Ad hoc værge
Adhæsionsproces
Adkomst
Adkomstdokument
Adkomstrubrikken
Ad mandatum
Administrationsbidrag
Administrativ frihedsberøvelse
Adoptant
Adoption
Advarsel
Advis
Advokat
Advokatbestalling
Advokatfuldmægtig
Adækvans
Afbestillingsret
Afbetalingskøb
Afdrag
Affektionsværdi
Afhentningskøb
Afhjemling
Afhjælpningspligt
Afhjælpningsret
Afkræftelse
Aflysning
A fortieri
Afpresning
Afståelse af arv
Afståelsesret
Aftale
Aftægt
Afvisning
Agent provokateur
Agnater
Agreed documents
Akkord
Akkumulerende investeringsforening
Akkviescere
Akkvisitionsfællesskab
Akt
Aktiebog
Aktiebrev
Aktieindkomst
Aktielejlighed
Aktindsigt
Aktionæroverenskomst
Aktiv
Alderstid
Alibi
Alimentant
Alimentation
Allonge
Allotria
All-risk forsikring
Alskyldserklæring
Alternativt opråb
A.m.b.a.
AM-bidrag
Amnesi
Amortisation
Amortisationskonto
Analogi
Anbringende
Andelsboligforening
Anerkendelseslæren
Anerkendelsessøgsmål
Anfordringsgaranti
Anfordringslån
Anfægteligt testamente
Animus donandi
Anke
Anklager
Anlægsgæld
Anmelder
Anonym adoption
Anmærkningsfrit
Annuitetslån
Annullation af retsanmærkninger
Anordning
Anpartssæreje
Anskaffelsesværdi
Ansvarsforsikring
Ansvarsfraskrivelsesklausul
Anteciperet misligholdelse
Appellere
Apportindskud
Approbation
Arbejdsgiveransvar
Arbitrær
Arrest
Arveafkald
Arveforskud
Arvefølgen
Arvelod
Arveretsforbrydelse
Arveudlæg
Arving
Arvingsgæld
Arvingsløs kapital
Ascendent
Attestere
Auktionarius
Auktionsskøde
Autoriseret bobestyrer
Avalist
Avlingstiden
B-aktie
BBR
BBR-meddelelse
Bebyggelsesprocent
Bedsteforældrelinjen
Begrænset kaution
Begunstiget
Bekendtgørelse
Bekræftende til genmæle
Benificeret sag
Berammelse
Berigelseskrav
Beskyttelsespræceptive bestemmelser
Berigtigelse af en ejendomshandel
Berigtigelse af et bo
Beskikket bygningssagkyndig
Beslutning
Bestyrelse
Betalingsfader
Betalingskort
Betalingspåkrav
Betalingssted
Betinget skøde
Bevaringsdeklaration
Bevisankesag
Bevisbyrde
Bevissikring
Bigami
Biintervenient
Bilbogen
Binavn
Bindende individualisering
Bistandsadvokat
Blandet ejendom
Blankofuldmagt
Blankt arveafkald
Blåstemplede lån eller obligationer
Boafgift
Bobestyrer
Bodel
Bodelingsoverenskomst
Bofradrag
Boligareal
Boliginteressentskab
Boligretten
Bomøde
Bona fide
Bonus pater familias
Boopgørelse
Bortkomstklausul
Bopælspligt
Boskat
Boslod
Bosondring
Boudlæg
Brandsikring
Bringegæld
Bristende forudsætninger
Broderlod
Brugeligt pant
Brugsmodel
Brugsret
Brøkdelssæreje
Bundfradrag
Bundgrænse
Byggelinie
Byggelån
Byggepligt
Byggetilladelse
Bygherre
Bygning på lejet grund
Bygningsattest
Bygningssagkyndige
Byrder
Byzone
Børnerente
Båndlagt arv eller gave
Camoufleret hutrubidrag
Causa adjecta
Caveat emptor
Cedent
Cession
Cessionar
Cessus
Check
Cirkulære
CISG
Civilkøb
Clausula rebus sic stantibus
Commodatum
Commorientes
Condictio indebiti
Contra bonos mores
Culpa
Cut-off-klausul
CVR
Dagbogen
Dagbøder
Damnum emergens
Datterselskab
De lege ferenda
Debitor
Debitorskifte
Decharge
Deklaration
Deklaratorisk
Dekort
Dekret
Del credere
Deldom
Delebarn
Delegation af kompetence
De lege ferenda
De lege lata
Delikt
Delkaution
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
Denunciation
Deponering
Depositar
Depositum
Differencerente
Diligentia quam in suis rebus
Diligenspligt
Direktiv
Dirigent
Diskonto
Diskretionær
Diskulpere
Dispositiv arvepagt
Dissens
Dividende
Dobbeltforsikring
Dolus
Dolus eventualis
Dom
Domicil
Dommer
Domsforhandling
Domsmænd
Donation
Donatio in dando
Donatio in liberando
Donatio in obligando
Donatio renumeratoria
Droit moral
Dubiøs
Duplik
Dækningskøb
Dødsanmeldelse
Dødsbobeskatning
Dødsfaldskendelse
Dødsfaldssæreje
Dødsformodningsdom
Dødsgave
Dødslejegave
E contrario (e.c.)
Editionspligt - civilretlig
Editionspligt - strafferetlig
Effektiv debitorrente
Effektiv kreditorrente
Efterkaution
Egen skyld
Ejendomsavancebeskatning
Ejendomsbyrde
Ejendomsforbehold
Ejendomsmægler
Ejendomsvurdering
Ejendomsværdipåtegning
Ejendomsværdiskat
Ejerforening
Ejerlav
Ejerlejlighed
Ejerpant
Ejerpantebrev
Ejerskifteafdrag
Ejerskifteforsikring
Ejerskiftegebyr
Ejerskiftelån
Ejerudgift
Eksekution
Eksekutionsfrist
Eksekutionsfundament
Eksekutor
Eksekvaturpåtegning
Eksheredere
Eksigibel
Eksigibilitetskalusul
Eksklusion
Eksklusivaftale
Ekspropriation
Ekstinktion
Ekstrakt
Endeligt skøde
Endossatar
Endossement
Endossent
Eneforhandler
Energikonsulent
Enkeltværelse
Entreprisekontrakt
Erklæringsvildfarelse
Error in motivis
Etageareal
Eurolån
Eutanasi
Exheredere
Ex nunc
Ex officio
Ex tunc
Ex tuto
Ex æquo et bono
F1, F2 og F5
Factoring
Fagentreprise
Fakturabelåning
Fakultativ
Fallent
Falsa demonstratio non nocet
Fastkursaftale
Feriegodtgørelse
Ferieår
Fideikommis
Fifo-princippet
Fiscus
Flexlån
Fogedforbud
Fond
Fondsaktier
Forbigået arving
Forbrugeraftale
Force majeure
Fordelingstal
Fordringshaver
Fordringshavermora
Fordringshaverskifte
Forening
Forenklet privat skifte
Forfaldsdag
Forfaldstid
Forhalingrente
Forhandlingsgrundsætningen
Forholdsmæssigt afslag
Forkyndelse
Forkøbsret
Forlig
Forlovelse
Forløfte
Formidlingsaftale
Formløst testamente
Formuefællesskab
Formuemasse
Formueoversigt
Formulartvang
Forsendelseskøb
Forsendelsesrisikoen
Forsikrede
Forsikringstager
Forsikringsydelse
Forsinkelse
Forsinket accept
Forsvarer
Forsæt
Fortrinsret
Fortrydelsesret
Forvaltningsafdeling
Forvandlingsstraf
Forvaring
Forældelse
Forældrelinjen
Franchise
Fratrædelsesgodtgørelse
Fredskov
Fremleje
Friarv
Frigørelsestid
Frijorder
Fripolice
Fri proces
Fristdag
Fritsstilling
Frivillig auktion
Frivilligt forlig
Fuld anmeldelsesret
Friværdi
Fuldbyrdelsesfristen
Fuldmagt
Fuldmagt med særlig tilværelse
Fuldmagt uden særlig tilværelse
Fuldstændigt særeje
Fundats
Funktionær
Fusion
Fællesareal
Fælleseje
Fællesskabskompensation
Fællesudgifter
Garantilån
Gave
Gaveafgift
Gaveløfte
Generalforsamling
Generalfuldmagt
Generalklausul
Genindtrædelsesret
Genoptagelse
Gensidigt testamente
Genstandslegatar
Genus
Giftenavn
God tro
Goodwill
Grundfond
Grundlovsforhør
Gældsbrev
Gældsovertagelse
Gældssanering
Habilitet
Halvgenerisk køb
Handelsagent
Handelskøb
Handelsrejsende
Handelssædvane
Handelsværdi
Handleevne
Helligdagsreglen
Hjemfaldsreglen
Hjemting
Holografisk testamente
Hovedentreprise
Hovedforhandling
Hovedmanden
Hovedstol
Husholdningsfuldmagt
Husbondansvar
Hævd
Høstpant
Håndpant
Ibrugtagningstilladelse
Ideel anpart
Identification
Ignorantia juris non nocet
Ildsvåde
Illikviditet
Impossibilia nulla est obligatione
Impotens
In solidum
Indekslån
Indeståelse
Indbofordelingsliste
Indbotestamente
Individualforfølgning
In dubio pro reo
Individualisering
Inhabilitet
Injurie
Inkonvertibel
Insolvenserklæring
In solidum
Insolvent
Insolvent bo
Insufficiens
Integritetskrænkelse
Inter partes
Inter vivos
Interessentskab
In terminis
Intestsarv
Isolationsfængsel
Judiciel
Jura novit curia
Juridisk person
Jurist
Justifikationssag
Jus accrescendi
Jus tollendi sine læsione prioris status
K0 - kosmetiske skader
K1 – mindre alvorlige skader
K2 – alvorlige skader
K3 – kritiske skader
Kammeradvokat
Kapitalforsikring
Karenstid
Kaskoforsikring
Kausalitet
Kaution
Kautionsforsikring
Kendelse
Klausul
Klient
Klientkonto
Knæklån
Kodicil
Kollateralt slægtskab
Kollationspligt
Kollegial ret
Kollektiv pensionsordning
Kombinationssæreje
Kommanditist
Kommanditselskab
Komme frem
Komme til kundskab
Kommission
Komparativ
Kompensationskrav
Komplemantar
Kompulsiv tvang
Komputabel
Koncern
Koncipistreglen
Koncession
Kondemneret
Konfiskation
Konfusion
Kongebrev
Konkurenceklausul
Konkurs
Konkursdekret
Konkursmassen
Konkursorden
Konneks
Konservativ arvepagt
Konstituerende generalforsamling
Kontaktperson
Kontantforbehold
Kontantkøb
Kontantlån
Kontantpris
Kontrakaution
Kontrasignatur
Konventionalbod
Konvertibel obligation
Korrigerende fortolkning
Kote
Kreditaftale
Kreditkonsignation
Kreditkøb
Kreditomkostninger
Kreditor
Kreditorskifte
Kriminel lavalder
Krydsende børnebidrag
Krydsende livsforsikringer
Krydsende udtagelsesret
Krydset check
Kulance
Kuldlysning
Kumulation
Kurator
Kurssikring
Kurtage
Kutyme
Kvalitativ testationskompetence
Kvantitativ testationskompetence
Kære
Kærefrist
Køb
Køb på prøve
Køb med ejendomsforbehold
Køberet
Købsaftale
Lapsus
Latent skattebyrde
Lavværgemål
Leasing
Legal arving
Legalisere
Legatar
Leje
Lejlighed
Levering
Lex imperfecta
Lex loci celebrationis
Lex posterior
Lex specialis
Lex superior
Licitation
Likvidation
Likvidator
Litis consortium
Litisdenunciation
Livrente
Livsarvinger
Livsbetinget ydelse
Livsforsikring
Livsgave
Livstestamente
Locus regit actum
Lokalplan
Lovlig tvang
Lukkede døre
Lægdommer
Løbedage
Løbetid
Løfte
Løsøre
Løsøreejerpantebrev
Lån til brug
Lån til eje
Mageskifte
Mandant
Mandatar
Mandatsvig
Mangel
Mangler ved forbrugerkøb
Massekrav
Matrikelnummer
Medkontrahent
Mekanisk tvang
Mellemdøde børn
Mellemperiode
Mellemrente
Menneskerettigheder
Menneskerettighedsdomstolen
Mindreårig
Mindsterente
Misbrugskrav
Misligholdelse
Mixlån
Moderationspåtegning
Moderselskab
Modregning
Morarente
Mortifikation
Mortis causa
Motivvildfarelse
Mundtlig aftale
Myndighed
Mægling
Møbellån
Mønster
Narratio
Nasciturus
Naturalisation
Naturalopfyldelse
Navnegældsbrev
Navneforbud
Ne bis in idem
Negativ kontraktsinteresse
Negotiabel
Negotiorum gestio
Negotium mixtum cum donatione
Nettogave
Nettoydelse
Normalbidraget
Normalvedtægt
Notartestamente
Notarialeattest
Noteret check
Notering af ejerpant
Notering af særeje
Nulla poena sine lege
Nullitet
Nærmeste pårørende
Nødret
Nødtestamente
Nødvendigt procesfællesskab
Nødværge
Obiter dictum
Objektivt ansvar
Obligatio perpetuatur
Obligationslån
Offentlig retshjælp
Offentlighedsprincippet
Ombud
Omprioriteringsklausul
Omsorgspligt
Omstødelse af et ægteskab
Omsætningsbeskyttelse
Omsætningsgældsbrev
Omvendt bevisbyrde
Ond tro
Ophavsret
Ophævelse
Ophørende livsforsikring
Oplysningspligt
Oprejsningsbevilling
Oprindeligt trepartsforhold
Oprykningsret
Opsat livrente
Opsigelse
Opsættende virkning
Optjeningsår
Ordre public
Ordregældsbrev
Overlevelsesrente
Overslag
Overtegning
Pacta sunt servanda
Pantebrev
Panteret
Pantefoged
Parentel
Parentelsystemet
Pari
Partielt skifte
Partrederi
Partsautonomi
Partsforklaring
Passivering
Passivitet
Patent
Pater est - reglen
Patologisk rus
Pengereglen
Periculum in mora
Permutation
Personlig forsikring
Personlig hæftelse
Personligt arveafkald
Pignus indibiti
Porteføljeaktier
Positiv opfyldelsesinteresse
Pragtarving
Principal påstand
Principalansvar
Prior tempore, potior jure
Prisoverslag
Privat skifte
Priviligeret krav
Pro anno
Pro forma
Pro menoria
Procesunderretning
Produktansvar
Prohibitivpåtegning
Proklama
Prokura
Proportionalitetsgrundsætningen
Pro rata hæftelse
Procedure
Procesrente
Processkrifter
Procesunderretning
Produktansvar
Proklama
Prokura
Provenueberegning
Præceptiv bestemmelse
Præjudikat
Præklusion
Præmisser
Prænumerationskøb
Præskription
Præsumption
Præsumptionsansvar
Påbud
Påkrav
Påkravsfrist
Påkravsgebyr
Påstand
Påtaleret
Påstandsdokument
Påtaleret
Påvisningsret
Quid pro quo
Quorum
Ratihabition
Realitetsafgørelse
Realrente
Recepisse
Reciprokt testamente
Referencerenten
Refusionsopgørelse
Registreret partnerskab
Regres
Regulerede lejemål
Rejsedommer
Reklamation
Rekurs
Rekvirent
Rekvisitus
Relaksation
Remittent
Renteforsikring
Rentemarginal
Rentenydelsesret
Rentetilpasningslån
Repartition
Repartitionsrente
Replik
Repræsentantskab
Residualarving
Res dereklictae
Res ipsa loquitur
Resolution
Resolutiv betingelse
Respektpåtegning
Retentionsret
Retlig mangel
Retsafgift
Retsanmærkning
Retsevne
Retsforlig
Retshandel
Retshjælpsforsikring
Retskraft
Retspant
Retssikkerhed
Retssædvane
Rettergangsbøde
Returkommission
Revision
Rimelighedskompensation
Risikoens overgang
Ristorno
Rudera
Rørskadeforsikring
Rådighedsservitut
Sagsanlæg
Saldokvittering
Sagsomkostninger
Sagsøger
Sagsøgte
Saldokvittering
Sameje
Samejeoverenskomst
Samfundstjeneste
Samkautionister
Sekundosuccesssion
Sekundær håndpanteret
Samlevertestamente, udvidet
Samværgemål
Samværsret
Selverhverv
Selvhjælpssalg
Selvindtræde
Selvmøder
Selvskyldnerkaution
Selvtægt
Separation
Separatist
Serielån
Servitut
Sikrede
Sikringsakt
Simpel fordring
Simpel kaution
Simpelt gældsbrev
Skadesforsikring
Skadesløs transport
Skadesløsbrev
Skifte
Skifteafgift
Skiftefuldmagt
Skifteretsattest
Skifterettens medhjælper
Skifteværge
Skilsmisse
Skilsmissesæreje
Skuffeforbehold
Skuffeselskab
Skyldnerskifte
Skæringsdag i et dødsbo
Skæringsdag ved overdragelse
Skæringsdag ved separation og skilsmisse
Slutseddel
Solidarisk hæftelse
Solvenserklæring
Spaltning
Specieskøb
Specifikationskravet i ægtepagter
Spillegæld
Standsningsret
Stalking
Standsningsret
Stedbørn
Stirpalgrundsætningen
Stormskade
Stærk ugyldighedsgrund
Stævning
Stævningsmand
Stående lån
Subsidiær påstand
Succession
Successionsrækkefølge
Successivt skifte
Sumlegatar
Summaforsikring
Summarisk bobehandling
Sumfælleseje
Sumsæreje
Suppleringsarv
Surrogat
Suspension af funktionær
Suspensiv betingelse
Suspensiv virkning
Svag ugyldighedsgrund
Svarskrift
Svie- og smerteerstatning
Svig
Svigtende forudsætninger
Svogerskab
Syn- og skønsforretning
Sælgerpantebrev
Særbørn
Særeje
Særejebeskyttelseskrav
Særejeklausul
Særhæften
Særkuldbørn
Særlivsarving
Særrettighedskrav
Særråden
Sættedommer
Tabsbegrænsningspligt
Tabskaution
Takseret police
Tantiemer